Kategórie

Náhodné meno

 • Sebastián

  “ Meno Sebastián vzniklo z latinského mena Sebastianus, s významom muž zo Sebastie, mesta v Malej Ázii, ktorého názov sa odvádza z gréckeho jazyka kde... ”

Všeobecné obchodné podmienky

Autorom a Prevádzkovateľom webstránky www.krstnemena.sk (ďalej len KrstneMena) je spoločnosť Eureco s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ vytvoril tieto webové stránky v dobrom úmysle, s cieľom sprostredkovať virtuálny tetovací program ako internetovú službu pre svojich návštevníkov.

Používaním ktorejkoľvek časti KrstneMena súhlasí každý návštevník s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú preňho záväzné:

Užívateľ KrstneMena, ako aj návštevník týchto webových stránok, nesmie:

 • používať akúkoľvek časť KrstneMena alebo jeho produkty na činnosť komerčného alebo obchodného charakteru bez písomného súhlasu zo strany Prevádzkovateľa. Užívateľ ani návštevník nesmie vytvárať kópie ktorejkoľvek časti KrstneMena okrem funkcií, ktoré podporuje samotný web.
 • vkladať a zverejňovať v diskusnom Fóre a kdekoľvek inde nemravné odkazy, ako aj odkazy reklamného a komerčného charakteru.
 • zámerne kaziť diskusiu vo Fóre alebo kdekoľvek inde na webstránke

 • Ďalšie ustanovenia a povinnosti

  1. Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť plynulý chod poskytovanej služby, s minimalizáciou akýchkoľvek výpadkov a jej okamžitým riešením.
  2. Prevádzkovateľ KrstneMena v žiadnom prípade neručí za žiadne škody, ktoré môžu užívateľovi pri používaní webstránok vzniknúť. Užívateľ používa KrstneMena na vlastnú zodpovednosť. KrtstneMena sprostredkúva užívateľovi databázu krstných mien s ich popisom
  3. Prevádzkovateľ neručí za stratu akýchkoľvek užívateľových dát ani za obsah e-mailov, ktoré užívateľ zašle prostredníctvom KrstneMena.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť obsah KrstneMena, vymazávať odkazy a príspevky ak ich uzná za nevhodné, pridávať nové funkcie.
  5. Uverejňovanie reklamy je vyhradené iba Prevádzkovateľovi KrstneMena.

  Ukončenie / Obmedzenie prístupu

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia ukončiť prístup užívateľa do KrstneMena alebo k službám a pridruženým službám alebo akejkoľvek ich časti a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.


  Administrácia registračných údajov

  Prevádzkovateľ zaväzuje, že akékoľvek osobné údaje užívateľov bude používať iba za účelom poskytovania služieb KrstneMena a zasielania informácií o jeho vlastných produktoch, resp. produktoch jeho obchodných partnerov.


  Prístupový účet do aplikácie KrstneMena, heslo a ich bezpečnosť

  Ak si užívateľ vytvorí prístup do aplikácie KrstneMena, získa heslo – prístupový kód, ktorý mu umožní vstup do aplikácie. Užívateľ je plne zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho prístupového kódu, ktorý je platný iba pre jeho osobu. Ďalej je plne zodpovedný za akékoľvek a všetky činnosti, ktoré sa objavujú počas jeho užívania aplikácie. Súhlasí, že bude ihneď informovať Prevádzkovateľa o akomkoľvek neoprávnenom použití svojho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadne straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku činnosti niekoho iného pomocou prístupového kódu, a to buď s alebo bez užívateľovho vedomia. Užívateľ je však povinný niesť zodpovednosť za straty vzniknuté Prevádzkovateľovi alebo inej strane v dôsledku použitia jeho účtu alebo hesla inou stranou. Ručí za to, že jeho účet nebude používať nikto iný bez jeho súhlasu.


  Prístupový účet – jeho ochrana, zrušenie a bezpčenosť

  Prístupový účet neobsahuje neukladá žiadne dáta o užívateľovi. Všetky dáta, ako napr. vložené fotografie alebo odoslané e-maily cez prístupový účet zanikajú automaticky, odhlásením užívateľa. Napriek tomu môže užívateľ požiadať Prevádzkovateľa elektronickou cestou požiadať o deaktiváciu prístupového hesla. Po deaktivácii nie je možná opätovná aktivácia účtu a užívateľ musí prejsť celým aktivačným procesom znova od začiatku.


  Úprava obchodných podmienok

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky a upozornenia, za akých je služba KrstneMena ponúkaná, vrátane, ale nielen poplatkov spojených s užívaním webových stránok, umiestnením upravených obchodných podmienok v rámci KrstneMena alebo ich zaslaním e-mailom. Používanie KrstneMena užívateľom po tomto oznámení sa považuje za jeho súhlas s týmito zmenami. Užívateľ je zodpovedný za pravidelnú kontrolu obchodných podmienok zverejnených v rámci KrstneMena.


  Obmedzenie prevádzky systému

  Prevádzkovateľ prevádzkuje pravidelnú údržbu systému KrstneMena a za týmto účelom je oprávnený prevádzku systému obmedziť, prípadne na určitú dobu celkom vyradiť z prevádzky. Prevádzkovateľ je povinný pravidelné a plánované výluky systému trvajúce viac ako 15 minút oznámiť na internetových stránkach KrstneMena aspoň 1 hodinu dopredu.
  Takisto je oprávnený obmedziť alebo prerušiť prevádzku systému, a to na čas potrebný k odstráneniu porúch alebo iných závad majúcich vplyv na funkčnosť systému KrstneMena.

  Mená podľa pôvodu

  Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie